History

Hosts

Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk, and Timur Miroshnychenko will host the 2017 Eurovision Song Contest.